Ar fin digwydd neu ar fin digwydd: beth yw'r ffordd gywir i ysgrifennu?

John Brown 02-10-2023
John Brown

Tabl cynnwys

Mae'n gyffredin bod amheuon rhwng geiriau tebyg o ran sain a sillafu, megis amlwg ac ar fin digwydd. Awgrym syml i wahaniaethu rhwng y ddau air yw cofio bod “eminent” yn ymwneud â rhywbeth sy’n nodedig, wedi’i amlygu (ac yn dechrau gydag E am “Arbennig”), tra bod “ar fin digwydd” yn ymwneud â rhywbeth sydd ar fin digwydd, cau ( ac yn dechrau gyda I am “Ar unwaith”). Ond, yn ogystal, mae angen gwybod yn ddyfnach am y geiriau paronymous a homonymous i ddeall eu defnydd unwaith ac am byth a pheidio â'u drysu mwyach. Gweler isod.

Beth yw paronyms a homonyms?

Mae'r termau amlwg ac agos yn debyg yn y ffordd o ysgrifennu, fodd bynnag, mae iddynt ystyron gwahanol: hynny yw, yn baronymau. Termau a ddefnyddir mewn ieithyddiaeth yw paronymau a homonymau i ddisgrifio geiriau sydd â thebygrwydd yn eu ffurf neu eu sain, ond sydd â gwahaniaethau yn eu hystyr neu yn eu tarddiad.

Gall y termau hyn achosi dryswch mewn cyfathrebu ysgrifenedig neu lafar, oherwydd sy'n hawdd eu drysu oherwydd eu tebygrwydd. Paronymau yw geiriau gyda thebygrwydd ffonetig (sain) a/neu graffig (ysgrifennu), ond sydd ag ystyron gwahanol.

Yn fyr, maent yn dermau sy'n debyg o ran ffurf, ond sydd ag ystyron gwahanol. Er enghraifft: “gwel” (torri â llif) a “cercer” (hollol agos), “disgrifiad” (gweithred o ddisgrifio) a “discretion” (darbodusrwydd,cadw).

Geiriau gyda'r un siâp neu sain yw homoenwau, yn eu tro, ond mae iddynt ystyron gwahanol. Gellir eu dosbarthu i ddau brif gategori:

  • Homograffau homonyms: maent yn eiriau gyda'r un ffurf ysgrifenedig, ond gall fod â gwahanol ynganiadau ac ystyron gwahanol. Er enghraifft: “cyngerdd” (perfformiad cerddorol) a “chyngerdd” (cytundeb, cyfuniad).
  • Cyfunion homoffon: mae'r rhain yn eiriau gyda'r un ynganiad, ond yn sillafu'n wahanol ac yn ystyron gwahanol. Er enghraifft: “mas” (fodd bynnag) a “mais” (mewn mwy o faint).

Mae’n bwysig bod yn ofalus wrth ddefnyddio paronymau a homonymau wrth ysgrifennu a siarad, er mwyn osgoi camddealltwriaeth a chamddealltwriaeth mewn cyfathrebu. Mae angen dealltwriaeth dda o'u hystyron a'u cyd-destunau defnydd er mwyn eu cymhwyso'n gywir.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng enwog ac agos?

Beth yw ystyr amlwg?<9

Ansoddair yw “Eminent” sy’n cyfeirio at rywbeth neu rywun sy’n nodedig, eithriadol, o bwys mawr neu o fri. Fe’i defnyddir i ddisgrifio rhywbeth sy’n sefyll allan yn ei faes arbenigedd, sydd ag adnabyddiaeth neu enwogrwydd. Yn ogystal, gellir ei ddefnyddio i ddisgrifio pobl, pethau, lleoedd, syniadau, ymhlith eraill.

Gweld hefyd: Brechlyn BCG: darganfyddwch beth yw ei ddiben a pham ei fod yn gadael marc ar y fraich

Enghreifftiau o ddefnydd:

  • Mae'n wyddonydd o fri, yn adnabyddus yn rhyngwladol.
  • Mae'r athrawes honno'n arbenigwr amlwg ar lenyddiaeth Brasil.
  • Rhoddodd y pianyddcyflwyniad sydd ar fin digwydd yn y neuadd gyngerdd honno.

Beth mae ar fin digwydd yn ei olygu?

Ansoddair yw “ar fin digwydd” sy’n cyfeirio at rywbeth sydd ar fin digwydd, sy’n agos at ddigwydd, sydd ar fin dod yn wir. Fe'i defnyddir i nodi sefyllfa sydd ar fin digwydd yn fuan, rhywbeth sydd ar y gweill neu ar fin digwydd, a gellir ei ddefnyddio hefyd i ddisgrifio sefyllfaoedd, digwyddiadau, bygythiadau, ymhlith eraill.

Enghreifftiau o ddefnydd:

  • Mae'r storm ar fin digwydd, mae'n rhaid i ni baratoi ar gyfer glaw trwm.
  • Mae dyddiad cau cyflawni'r prosiect ar fin digwydd, mae angen i ni gwblhau'r manylion olaf.
  • Penderfyniad Mae'r barnwr ar yr achos ar fin digwydd, rydym yn aros yn eiddgar am y dyfarniad.

I gloi, mae'r gwahaniaeth rhwng ar fin digwydd ac ar fin digwydd yn yr ystyr a'r cyd-destun defnydd. Mae “ar fin digwydd” yn cyfeirio at rywbeth neu rywun nodedig, eithriadol neu o bwysigrwydd mawr, tra bod “ar fin digwydd” yn cyfeirio at rywbeth sydd ar fin digwydd, sy’n agos at ddigwydd.

Mae’n bwysig deall yr ystyr a’r cyd-destun penodol pob un o’r geiriau hyn i’w defnyddio’n gywir yn eich cyfathrebiadau ysgrifenedig neu lafar. Ymgynghorwch â geiriadur bob amser pan fyddwch yn ansicr ynghylch y defnydd cywir o eiriau i sicrhau eglurder a chywirdeb yn eich cyfathrebu.

Gweld hefyd: 9 Nodweddion ac Ymddygiadau Pobl Hynod Sensitif

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.