7 proffesiwn ar gyfer graddedigion y gyfraith; gwiriwch y rhestr

John Brown 19-10-2023
John Brown

Tabl cynnwys

Yn groes i’r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, nid yw hyfforddiant yn y gyfraith yn gyfyngedig i eiriolaeth. Mewn gwirionedd, gall y baglor ddod o hyd i sawl opsiwn gyrfa yn y farchnad swyddi. Bydd yr erthygl hon yn dangos saith proffesiwn i chi ar gyfer graddedigion y gyfraith.

Darllenwch tan y diwedd a dysgwch am yr ystod o gyfleoedd a gynigir gan y sector hwn. Hyd yn oed os oes gennych radd eisoes neu os ydych yn bwriadu cofrestru yn ysgol y gyfraith eleni, argymhellir bob amser i ddysgu mwy am y swyddogaethau y gellir eu cyflawni o ddydd i ddydd. Gwiriwch ef.

Proffesiynau ar gyfer graddedigion y gyfraith

1) Athro Prifysgol

Dyma un o'r proffesiynau ar gyfer graddedigion y gyfraith nad oes ganddynt ddiddordeb mewn gweithio fel cyfreithiwr . Mae'n bosibl addysgu dosbarthiadau mewn prifysgolion (cyhoeddus neu breifat) mewn disgyblaethau megis Troseddol, Busnes, Treth, Amgylcheddol, Sifil, Cyfansoddiadol, Cyfraith Weinyddol, ymhlith eraill.

Ond i arfer y swyddogaeth hon, bydd yn angenrheidiol i fod wedi cwblhau'r cwrs gradd meistr neu ddoethuriaeth mewn unrhyw faes o'r gyfraith. Yn dibynnu ar y profiad yn y swydd, yr arbenigedd a'r gyfadran llogi, gall swm y cyflog fod hyd at R$ 6 mil y mis.

2) Hyrwyddwr Cyfiawnder

Y gweithiwr proffesiynol hwn sy'n gyfrifol ar gyfer y broses gyhuddo o ddiffynyddion sy'n cael eu rhoi ar brawf am unrhyw fath o drosedd, boed yn erbyn bywyd dynol neu fuddiannau cymdeithas.Yn yr achos hwn, mae'r Erlynydd Cyhoeddus yn gweithredu trwy wneud y cyhuddiad, cyn belled â bod popeth wedi'i brofi neu fod ganddo dystiolaeth.

I weithredu yn y sefyllfa hon, mae angen cael eich cymeradwyo mewn tendr cyhoeddus. Mae swm y cyflog yn amrywio o dalaith i dalaith. Er enghraifft, mae Erlynydd Cyhoeddus sy'n gweithio yn ninas Rio de Janeiro yn derbyn tua R$8,500 y mis.

3) Proffesiynau ar gyfer Graddedigion y Gyfraith: Amddiffynnwr Cyhoeddus

Ystyrir y gweithiwr proffesiynol hwn fel y “Llywodraeth Eiriolwr”. Ei rôl yw amddiffyn pobl (ym mhob rhan o gymdeithas) sydd angen cymorth cyfreithiol, ond nad ydynt yn gallu talu am wasanaethau cyfreithiwr preifat. Mae'r Amddiffynnydd Cyhoeddus yn ceisio amddiffyn y rhai a gyhuddir o droseddau, waeth beth fo'r potensial tramgwyddus.

I weithredu yn y rôl hon, mae hefyd angen pasio tendr cyhoeddus. Mae cyflog Amddiffynnydd Cyhoeddus yn nhalaith São Paulo, er enghraifft, tua R$ 25,600 y mis. Os ydych yn fodlon astudio'n galed, gall hwn fod yn opsiwn gyrfa ar wahân i'r gyfraith.

4) Gohebydd Cyfreithiol

Proffesiwn arall ar gyfer y rhai sydd â gradd yn y Gyfraith. Mae Corresponde Jurídico yn darparu cymorth i Gyfreithwyr eraill i ddatrys unrhyw fath o fater cyfreithiol sydd ar y gweill, boed yn y maes cyhoeddus neu sifil. Os ydych am gael mwy o ymreolaeth yn eich trefn arferol, mae'r swydd hon yn un o'r rhai a argymhellir fwyaf.

Mae'r cyflog yn dibynnu ar ysgiliau technegol ac, wrth gwrs, lefel y profiad yn y maes. Gall y swm gyrraedd R $ 3,000 bob mis. I weithio yn y rôl hon, nid oes angen cofrestru gyda Chymdeithas Bar Brasil (OAB).

5) Cynrychiolydd

Proffesiwn arall ar gyfer y rhai sydd â gradd yn y Gyfraith. Dyma un o'r swyddogaethau mwyaf chwenychedig i'r rhai sydd am weithio yng ngyrfaoedd yr heddlu. Y Cynrychiolydd yw'r gweithiwr proffesiynol sy'n gyfrifol am yr achosion sy'n digwydd o fewn ei gwmpas gweithredu. Ei rôl yw ymchwilio i droseddau a chychwyn ymchwiliadau, fel bod awduraeth y troseddau yn cael ei egluro.

I weithio yn y sefyllfa hon, mae angen i chi basio tendr cyhoeddus Heddlu Sifil. Er enghraifft, cyflog cyfartalog cynrychiolydd sy'n gweithio ym Minas Gerais yw R$15,600 y mis. Ond peidiwch â chael eich twyllo a pheidiwch â chael eich cario i ffwrdd gan y cyflog, oherwydd mae angen i chi gael llawer o gysylltiad â'r maes hwn.

6) Proffesiynau i'r rhai sydd â gradd yn y Gyfraith: Diplomydd<5

Gweithredu fel Diplomydd yw breuddwyd miloedd o bobl. Nid yn unig oherwydd y cyflog, ond hefyd oherwydd bri y proffesiwn hwn. Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn cynrychioli Brasil gerbron llywodraeth gweriniaethau eraill, gan gynnal amrywiol drafodaethau, yn ogystal â darparu cefnogaeth i Brasilwyr sy'n byw dramor.

Gweld hefyd: Myth neu wirionedd: a yw'n bosibl gweld Wal Fawr Tsieina o'r gofod?

Mae'n sefyllfa gyhoeddus, felly, i chi ddod yn Ddiplomydd mae angen i chi basio gornest. Mae'r cyflog cychwynnol tua Rs.17 mil y mis. Os ydych chi wedi breuddwydio erioed am weithio yn teithio'r byd i gyd, beth am gymryd risg yn y proffesiwn hwn?

Gweld hefyd: 23 o ymadroddion Saesneg y mae ANGEN eu gwybod os ydych am deithio dramor

7) Ymgynghorydd Deddfwriaethol

Yr olaf o'r proffesiynau ar gyfer y rhai sydd â gradd yn y Gyfraith . Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn gyfrifol am baratoi astudiaethau, drafftiau cynigion, nodiadau technegol, adroddiadau, barn a hyd yn oed areithiau seneddol. Nid oes angen trwydded OAB i weithio yn y rôl hon.

Fel y rhan fwyaf o'r swyddi a grybwyllwyd uchod, er mwyn i chi ddod yn Ymgynghorydd Deddfwriaethol, rhaid ichi basio tendr cyhoeddus gan Gynulliad Deddfwriaethol eich statws. Gall swm y cyflog gyrraedd R $ 10,000 bob mis. Chwe awr y dydd yw'r llwyth gwaith fel arfer.

Felly, pa un o'r proffesiynau ar gyfer graddedigion y gyfraith ydych chi'n uniaethu fwyaf ag ef? Cofiwch fod gan bob maes ei heriau dyddiol, felly mae angen i chi gael affinedd â'r rôl a gyflawnir.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.