Graddio: beth yw lliwiau pob cwrs addysg uwch ym Mrasil?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r freuddwyd o gwblhau coleg yn rhan o fywydau miloedd o Brasilwyr. Wedi'r cyfan, gall y posibilrwydd o gael swydd dda a chael cyflog uchel fod yn demtasiwn. Ond oeddech chi'n gwybod bod cyrsiau prifysgol yn cael eu cynrychioli gan liwiau gwahanol? A gwir. Bydd yr erthygl hon yn dangos lliwiau pob cwrs addysg uwch ym Mrasil.

Parhewch i ddarllen tan y diwedd i ddarganfod y lliw sy'n cynrychioli'r cwrs rydych chi'n graddio ohono, a sefydlwyd gan y Cyngor Cenedlaethol Gwyddonol a Gwyddonol. Technolegol (CNPq). Er ei fod yn draddodiad o darddiad Gogledd America, mabwysiadwyd yr arferiad hwn hefyd ar diroedd Tupiniquim. Gwiriwch ef.

Lliwiau pob cwrs addysg uwch

Adeg graddio, mae'r ffrâm afieithus hwnnw sy'n ffurfio gwisg y myfyriwr sy'n graddio yn nodi maes penodol o wybodaeth. Rhennir lliwiau pob cwrs addysg uwch gan y Gwyddorau. Sef:

Coch

 • Cyrsiau’n ymwneud â Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol, y Dyniaethau, Ieithoedd a’r Celfyddydau;

Gwyrdd

 • Cyrsiau sy'n ymwneud â meysydd Iechyd a Bioleg;

Glas

 • Cyrsiau'n ymwneud â'r Union Wyddorau, Daear, Peirianneg a Thechnoleg.

Yn ogystal, mae'r lliwiau melyn, lelog a gwyn hefyd yn bresennol ac yn cynrychioli cyrsiau addysg uwch penodol.

> Gwregys graddio melyn

O ran lliwiau pob cwrs addysg uwch, melyn yn cynrychioliyr optimistiaeth, y llawenydd a'r ymlacio y dylai gweithiwr proffesiynol newydd raddio ei gael. Mae'r naws hwn yn ysgogi'r ysbrydoliaeth honno i gael dyfodol hapusach a mwy llewyrchus.

Yn ogystal, mae melyn yn annog ymwneud â thasgau sy'n gofyn am resymu a meddwl beirniadol. Cynrychiolir y cyrsiau israddedig canlynol gan y lliw hwn:

 • Cerddoriaeth, Sinema a Fferylliaeth;
 • Gwyddorau Ystadegol a Chyfrifiadurol;
 • Ffiseg a Biocemeg.

Hyd yn oed os ydyn nhw'n gyrsiau penodol sy'n cynrychioli gwahanol feysydd gwybodaeth, mae'r lliw melyn yn hanfod pob un ohonyn nhw, gan gynrychioli'r emosiynau a grybwyllir uchod.

Gwregys graddio glas

Wnaethoch chi feddwl am liwiau ar gyfer pob cwrs addysg uwch? Mae glas yn lliw a ddefnyddir yn helaeth gan gwmnïau mewn gwahanol segmentau marchnad. Mae'n cynrychioli llonyddwch a diogelwch mewn sawl ffordd. Felly, mae'r naws hon yn sôn am y cyrsiau prifysgol canlynol:

 • Mathemateg, Cemeg, Peirianneg a Gweinyddu;
 • Seicoleg, Athroniaeth ac Anthropoleg;
 • Pensaernïaeth a Threfol;
 • Masnach Dramor, Cysylltiadau Rhyngwladol, Twristiaeth a Thelathrebu;
 • Newyddiaduraeth, Dylunio Graffig a Ffasiwn;
 • Gwyddorau Biolegol ac Economaidd;
 • Cyhoeddusrwydd a Phropaganda , Marchnata ;
 • Agronomeg, Daeareg a Hanes.

Felly, mae’r lliw glas yn golygu’r hyder a’r ysbrydoliaeth yr hyfforddwyd gweithwyr proffesiynol yn un o’r cyrsiau hynangen, i wneud yn dda yn eu gyrfa ddewisol, yn y dyfodol.

Lliwiau pob cwrs addysg uwch: Gwregys graddio coch

Ni allai'r lliw coch fyth fod ar goll. Mae'n cynrychioli dirnadaeth, ymdeimlad o fenter, gwneud penderfyniadau a brys. Ac mae'r holl sgiliau ymddygiadol hyn yn angenrheidiol ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y cyrsiau prifysgol canlynol:

Gweld hefyd: Diwrnod Pobl Gynhenid: gwybod pwysigrwydd y dathliad hwn
 • Gwyddorau Cyfrifeg a Gwleidyddol;
 • Y Gyfraith;
 • Deintyddiaeth.

Mae'r lliw coch hefyd yn gysylltiedig â newyn, moethusrwydd a phŵer, o leiaf ym myd y graddio. Yn gyffredinol, mae'r farchnad swyddi yn aml yn gofyn yn fawr am weithwyr proffesiynol sy'n graddio o'r cyrsiau uchod. A welsoch chi sut mae lliwiau pob cwrs addysg uwch yn arbennig?

Gwregys Raddio Werdd

Mae'r lliw gwyrdd yn cyfeirio at obaith, mae'n cynrychioli natur a lles bodau dynol. Felly, mae'r naws hon yn berthnasol i faes Iechyd. Mae angen i weithwyr proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi yn y cyrsiau isod, oherwydd eu bod yn gweithio gyda bywydau, fod ag ansawdd hanfodol i wneud yn dda yn y proffesiwn: empathi. Y rhain yw:

 • Ffisiotherapi, Nyrsio a Maeth;
 • Meddygaeth, Therapi Lleferydd a Biofeddygaeth;
 • Addysg Gorfforol, Gwyddor Filfeddygol ac Anifeiliaid.

Mae Green hefyd yn sôn am gydbwysedd, mor angenrheidiol ym maes Iechyd, a ffresni. Os ydych chi'n bwriadu dilyn gyrfa yn y maes hwn, bydd eich sash graddio yr un lliw âcynrychioli afiaith natur.

Sash graddio gwyn

Crëwyd lliwiau pob cwrs addysg uwch gyda phwrpas penodol o gynrychioliad. Er enghraifft, mae'r lliw gwyn yn cyfeirio at heddwch a phurdeb, sydd â phopeth i'w wneud â'r proffesiynau a ddisgrifir isod:

 • Dylunio Diwydiannol;
 • Celfyddydau Perfformio.
Mae

Gwyn hefyd yn cyfeirio at ffydd a didwylledd, a dyna pam mae'r lliw hwn yn bresennol yn yr ystod o raddedigion o'r ddau gwrs hyn. O ran actio, boed hynny drwy luniadau proffesiynol neu drwy efelychu bywyd go iawn, mae'r rhinweddau hyn i gyd yn bwysig.

Llog Graddio Sash

Un arall o liwiau pob cwrs addysg uwch. Mae porffor yn gysylltiedig â therapi a materion ysbrydol fel elusen. Y ffordd honno, y rhai a fydd yn graddio o'r cyrsiau isod, bydd y lliw hwn yn bresennol yn y gwregys graddio. Sef:

 • Addysgeg,
 • Daearyddiaeth, Archaeoleg, Gwyddor Archifol a Llyfrgellyddiaeth;
 • Gwaith Cymdeithasol, Gwyddorau Cymdeithasol a Chymdeithaseg;
 • Dynol Adnoddau , Llythyrau a Diwinyddiaeth.

Yn ogystal â'r hynodion hyn, mae'r lliw porffor hefyd yn cynrychioli uchelwyr, soffistigeiddrwydd, gwybodaeth a thawelwch. Mae'r rhinweddau hyn yn amlwg ym mhob un o'r cyrsiau hyn sy'n delio, y rhan fwyaf o'r amser, â phobl.

Gwisg sylfaenol ar gyfer graddio

Nawr eich bod chi'n gwybod lliwiau pob cwrs addysg uwch, eich gwisg graddio yn eithaf penodol, ers hynnybod hon yn seremoni arbennig. Fel hyn y mae cyfansoddiad y dilledyn ar gyfer y dydd hir-ddisgwyliedig fel a ganlyn:

Gweld hefyd: Gallwch gynyddu'r terfyn Pix ar yr app Nubank; gweld sut
 • Gŵn, Capelo a Jabor;
 • Cape and Sash.

Yn amlwg, mae'r gwregys yn cael lliw y cwrs rydych chi'n anelu ato. Yn ogystal, mae defnyddio esgidiau caeedig yn orfodol, gan fod yr achlysur yn fwy ffurfiol.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.