Enigmatig: edrychwch ar y 12 lle mwyaf dirgel yn y byd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Rydych chi'n gwybod y lleoedd sinistr hynny sy'n ymddangos fel petaent yn olygfeydd o ffuglen wyddonol neu ffilmiau arswyd ac sy'n fwyaf tebygol na fyddech chi'n ddigon dewr i fynd ar eich pen eich hun? Dyma thema ein herthygl a fydd yn eich cyflwyno i'r 12 lle mwyaf dirgel yn y byd.

Ni all pwy bynnag sy'n frwd dros Hanes neu'n hoffi dirgelwch nodweddiadol byd archwilio, fethu darllen tan y diwedd . Mae pob lle yn dywyllach na'r olaf ar ein rhestr. Gwiriwch ef a dod i'ch casgliadau eich hun amdano.

Lleoedd mwyaf dirgel yn y byd

1) Triongl Bermuda, Caribïaidd

Heb os, dyma un o'r lleoedd mwyaf dirgel yn y byd byd. Mae'n ardal helaeth o fwy na dwy filiwn o gilometrau sgwâr wedi'i lleoli rhwng dinasoedd Miami, Puerto Rico a Bermuda.

Mae llongau ac awyrennau sy'n mynd trwodd yno yn ddirgel yn diflannu. Ers 1945, cofnodwyd mwy na 100 o ddiflaniadau llongau ac awyrennau mawr. Ni ddaethpwyd o hyd i hyd yn oed olion cyrff y teithwyr.

2) Y mannau mwyaf dirgel yn y byd: Mystery Spot, UDA

Anhygoel fel y mae'n ymddangos, mae'r “Pwynt Dirgel” yn atyniad twristaidd a sefydlwyd ym 1939. Mae'n denu pobl chwilfrydig o bob rhan o'r byd ac sy'n hoff o ddirgelion a ffenomenau goruwchnaturiol.

Nid yw'n ddim mwy na thŷ bach lle mae disgyrchiant i'w weld yn cael effaith annormal ar bobl, sy'n teimloei bod yn ymddangos bod y ddaear yn goleddfu allan o unman. Tybir fod presenoldeb estroniaid yn y lle.

3) Moeraki Boulders, Seland Newydd

Arall o leoedd mwyaf dirgel y byd. Mae'n draeth sydd â chlogfeini crwn sy'n pwyso hyd at dunnell ac sydd hyd at dri metr o uchder. Maent i'w cael ar hyd yr arfordir ac mae'n ymddangos eu bod wedi'u gosod yno'n bwrpasol.

Mae gwyddonwyr yn credu i'r clogfeini Moeraki ffurfio dros ganrifoedd o waddodion creigiog, a'u gadawodd gyda'r maint anferthol hwnnw.

4) Hill of Crosses, Siauliai, Lithwania

A fyddech chi'n meiddio archwilio man segur yn yr awyr agored sydd â mwy na 100,000 o groesau haearn? Mae'n debyg na. Mae Hill of Crosses yn lle uchel ei barch lle mae Catholigion o bob rhan o'r wlad yn gwneud pererindod flynyddol.

Mae gwreiddiau'r ddefod gysegredig hon yn ystod y rhyfel trasig o wahanu oddi wrth diriogaeth Rwsia. Mae'n deyrnged syml i'r holl deuluoedd a gollodd anwyliaid yn ystod y frwydr waedlyd.

5) Ysbyty Milwrol Beelitz, yr Almaen

Pan ddaw i'r lleoedd mwyaf dirgel yn y byd, ni ellid byth gadael yr un hon oddi ar y rhestr. Nid oedd y lleoliad rhyfedd hwn yn ddim llai na'r sanatoriwm lle cafodd yr unben Almaenig enwog Adolf Hitler ei drin ym 1916.

Cafodd y lloches ei adael yn llwyr ar ôl cwymp Natsïaeth yn yr Almaen.Ers hynny, mae wedi bod ar drugaredd diraddiad amser ac ymweliad yr haneswyr dewraf.

6) Aksai Chin, Mynyddoedd yr Himalayan

Y rhanbarth hwn, a leolir rhwng India a Tsieina, yn cael ei adnabod fel maes awyr UFO. Mae trigolion lleol yn priodoli'r llysenw rhyfedd i'r achosion amrywiol lle mae presenoldeb gwrthrychau hedfan anhysbys wedi'i wirio.

Oherwydd y ffaith ei fod yn lle nad oes neb yn byw ynddo, mae gwyddonwyr yn ei ystyried yn lle delfrydol ar gyfer sylfeini tanddaearol o creaduriaid allfydol yn cael eu ffurfio.

7) Y lleoedd mwyaf dirgel yn y byd: Naska Lines, Periw

Yn ne Periw, lleolir anialwch enwog Naska, lle mae llinellau dirgel yn gwneud y cras tirwedd hyd yn oed yn fwy ecsentrig. Mae haneswyr yn credu iddynt gael eu creu rhwng 400 a 650 CC.

Mae'r rhain yn ffigurau amrywiol sy'n edrych fel mwnci, ​​corryn, colibryn, ci a hyd yn oed gofodwr. Mae rhai dros 200 medr mewn diamedr.

8) The Ghost Fleet, Singapôr

Mae clywed enw'r lle hwn yn gwneud i lawer o bobl gael goosebumps. Gellir dod o hyd i gannoedd o longau yno, heb unrhyw reswm i'w gyfiawnhau.

Gweld hefyd: 9 peth rhyfeddol sydd eisoes wedi'u darganfod yn Antarctica

Y dirgelwch yw na cheir hyd i unrhyw berson sy'n rhan o unrhyw un o'r criwiau ar y llongau “ysbryd” gadawedig. Wedi'i enwi'n briodol, iawn?

9) Dyffrynnoedd Sych Mc Murdo,Antarctica

Un arall o'r lleoedd mwyaf dirgel yn y byd. Pan feddyliwch am Antarctica, beth sy'n dod i'r meddwl? Iâ? Nid yn y lle hwn. Mae'n un o'r anialwch oeraf a sychaf yn y byd. Manylion: does dim eira a rhew yno.

Mae'r lle yn dal i gael lliw cochlyd, yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn, gan greu tirwedd ffrwythlon ac unigryw.

Gweld hefyd: 5 o nodweddion personoliaeth y rhai sy'n casáu bod ar eu pen eu hunain

10) Naw Uffern o Beppu , Japan

Mae fforwyr o bob rhan o'r byd yn ymweld â'r cyfadeilad dŵr thermol enwog hwn, lle na all twristiaid ymdrochi oherwydd y tymheredd uchel.

Y gwahanol liwiau a grëwyd gan y machlud a'r mae ager wedi'i allanadlu gan y dŵr yn datgelu golwg drawiadol a bythgofiadwy.

11) Isla das Bonecas, Xochimilco, Mecsico

Yn ôl chwedl y lle arswydus hwn, boddodd merch fach a'i hysbryd dechreuodd aflonyddu ffermwr am rai blynyddoedd.

Dim ond pan hongianodd gannoedd o ddoliau ar goed yr ardal y cafodd y dyn tlawd ei ryddhau o'r storm. Mae'n debyg, ni wnaeth hynny helpu, gan iddo hefyd farw o foddi.

12) Llyn Anjikuni, Nunavut, Canada

Yn olaf, yr olaf o'r mannau mwyaf dirgel yn y byd. Dychmygwch gannoedd o bobl yn diflannu i'r awyr denau. Amhosib? Nac ydw. Ym 1930, “diflannodd” trigolion y pentrefi gerllaw’r llyn hwn dros nos.

Popeth a ddarganfuwyd gan yr heddlu yn ysafle oedd saith ci marw a dim byd mwy na hynny. Dim olion o fywyd dynol. Ai UFO ydyw?

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.