7 ffilm Netflix ddiweddar y mae angen i chi eu gwylio

John Brown 19-10-2023
John Brown

Tabl cynnwys

Yn aml, efallai na fydd yr ymgeisydd yn ddigon dewr a pharod i barhau i astudio ar gyfer y gystadleuaeth. Wedi'r cyfan, gall mynnu cymeradwyaeth gan ffrindiau a theulu eich gadael ar y ffin. Felly dydych chi ddim yn digalonni yn wyneb rhwystrau bob dydd, rydyn ni wedi dewis saith ffilm Netflix ddiweddar.

Gweld hefyd: Pam fod gan rai mathau o blygiau trydanol dyllau yn y pinnau?

Darllenwch yr erthygl hon tan y diwedd a dewiswch y crynodebau sy'n ennyn eich diddordeb fwyaf. Mae'r holl gynyrchiadau sinematograffig a grybwyllir isod newydd ddod allan o'r popty. Nawr mae'n bryd setlo i lawr ar y soffa, paratoi'r byrbryd hwnnw a phwyso chwarae ar y teclyn rheoli o bell. Edrychwch arno.

Ffilmiau Netflix Diweddar

1) Nionyn Gwydr: Dirgelwch Cyllyll (2022)

Dyma un o y ffilmiau diweddar o Netflix sy'n haeddu cael eu hamlygu. Mae Ditectif yn teithio i Wlad Groeg i gwrdd ag un o'i ffrindiau gorau, oedd yn dominyddu'r farchnad dechnoleg yn y wlad honno.

Pan fydd llofruddiaeth yn digwydd yno, mae pethau'n mynd allan o reolaeth. Hyd nes y profir yn wahanol, mae pawb yn y tŷ yn cael eu hystyried yn ddrwgdybiedig yn y llofruddiaeth, gan gynnwys y Ditectif ei hun, yn enwedig pan fydd cymhellion a chyfrinachau yn dechrau dod i'r amlwg.

2) Ad Astra: Heading to the Stars (2023)<5

Arall o ffilmiau Netflix diweddar. Pwy sy'n gysylltiedig â'r genre ffuglen wyddonol ac yn dal i fwynhau drama yn y plot, yn cael ei symud gan y cynhyrchiad hwn. Mae dyn yn penderfynu mynd ar daith trwy ofod allanol mewn ymgais i wneud hynnydod o hyd i'w dad, a oedd wedi diflannu'n ddirgel, ar ôl iddo cellwair ei fod yn mynd i brynu sigarets yn y sêr.

Ond ar ôl i'r oriau droi'n ddyddiau ac mae lleoliad ei dad yn dal heb ei ddatrys, mae ei fab yn penderfynu dod o hyd iddo ar ei hun. Ond yr hyn nad yw'n ei wybod yw'r rheswm dros ddiflaniad y dyn. A gall gael canlyniadau na allai neb fod wedi eu rhagweld.

3) Ffilmiau Netflix Diweddar: Jaula (2022)

Ydych chi'n hoffi ffilmiau suspense gyda dos o arswyd, concurseiro? Mae’r gwaith hwn yn dangos hanes cwpl sy’n wynebu argyfwng yn eu perthynas. Wedi dychwelyd o swper, dônt ar draws plentyn oedd yn dangos arwyddion o ddryswch ac yn crwydro strydoedd y gymdogaeth ar ei ben ei hun.

Am y tro, maent yn penderfynu mabwysiadu'r ferch. Ond byddai pris i'r weithred hon, gan fod angen datod gorffennol y plentyn. Y broblem yw ei bod hi'n meddwl bod anghenfil o'r tu hwnt yn dod i'w chosbi pe bai'n gadael sgwâr sialc ar y llawr. Beth am geisio datrys y dirgelwch hwn?

4) The Pale Blue Eye (2023)

Ffilm hon, a seiliwyd ar lyfr Louis Bayard , yn suspense syfrdanol. Galwyd Ditectif i arwain yr ymchwiliad i drosedd a ddigwyddodd y tu mewn i academi hyfforddiant milwrol, a oedd yn y pen draw yn gadael pawb mewn cyflwr o sioc.

Hyd yn oed gyda rhai arwyddion posibl o bobl dan amheuaethMewn dwylo a mwy o gwestiynau nag atebion yn ei feddwl, mae'r dyn yn sylweddoli na allai ddatrys yr achos heb gymorth gweithiwr proffesiynol yn y sector lladdiadau. Felly, mae’n recriwtio Cadet a ddangosodd bob parodrwydd i’w helpu gyda’r dasg. Ond y cwestiwn sy'n weddill yw: a fydd popeth yn cael ei ddatrys mewn gwirionedd?

5) The Unknown (2022)

Un arall o ffilmiau diweddar Netflix. Mae suspense a drama yn rhan o’r cynhyrchiad hwn o Awstralia, sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn. Mae'r stori yn seiliedig ar ymchwiliad i lofruddiaeth bachgen, a gafodd ei herwgipio yn 2003 ac y darganfuwyd ei weddillion yn 2011. Mae angen i heddwas fynd dan do i ddod yn agos at y sawl a ddrwgdybir yn y drosedd hon.

Yr her oedd creu cysylltiad emosiynol ag ef mewn ymgais i ennyn cyffes. Ond ni fydd y Ditectif yn ei chael hi'n hawdd ennill ymddiriedaeth y troseddwr. A lwyddodd i'w roi y tu ôl i farrau?

Gweld hefyd: Mwyaf cystadleuol: 10 tendr cyhoeddus y mae pawb am eu pasio

6) Ffilmiau Netflix diweddar: The Miracle (2022)

Mae'r gwaith hwn yn digwydd yn y flwyddyn 1862. Nyrs o dras Seisnig, a oedd yn byw yn boenydio gan ei gorffennol, yn cael ei neilltuo i fynd i bentref Gwyddelig i ofalu am ferch 11 oed, a oedd wedi bod yn ymprydio ers tua phedwar mis.

Heb wybod beth allai fod wedi digwydd i'r ferch cyflwyno unrhyw broblemau iechyd, daeth y “wyrth” hwn i bendod â thwristiaid ynghyd o bob rhan o Ewrop, a oedd am brofi'r ffaith hon. Ond a oes rhywbeth sydd heb ei ddatgelu eto y tu ôl i hyn oll? Dim ond gwylio i ddarganfod.

7) Dim byd Newydd ar y Blaen (2022)

Yn olaf, yr olaf o ffilmiau diweddar Netflix. Roedd y cynhyrchiad Almaeneg hwn yn seiliedig ar lyfr o'r un enw gan yr awdur Erich Maria Remarque. Mae'r gwaith yn adrodd hanes milwr a'i gyd-ymladdwyr yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ar ôl yr ewfforia gychwynnol, ymladdodd y grŵp am eu bywydau eu hunain ar feysydd y gad, wedi dyddiau o anobaith ac ofn dechrau bod. rhan o'u harferion.

Roedd y bobl ifanc yn credu mai dim ond amddiffyn eu mamwlad oedd y genhadaeth a'u bod, ymhen ychydig ddyddiau, yn dychwelyd adref. Ond arswyd oedd ar flaen y gad yn y digwyddiad hwn, a ddigwyddodd yn y 1910au.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.