5 archbwer sy'n bodoli mewn bywyd go iawn; gweld a oes gennych rai

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae dynoliaeth bob amser wedi cael ei swyno gan archarwyr a'u pwerau anhygoel. Tra bod y rhan fwyaf o'r galluoedd hyn yn parhau ym myd ffuglen, mae yna achosion syndod o bobl â nodweddion unigryw a nodweddion arbennig y gellid eu hystyried yn archbwerau mewn bywyd go iawn.

O bobl ag electroderbyniad i'r rhai â chof goruwchddynol, dwysedd esgyrn a'r gallu i ddringo, mae'r unigolion rhyfeddol hyn yn herio ein dealltwriaeth o botensial dynol; gwiriwch ef isod.

5 archbwer sy'n bodoli mewn bywyd go iawn

1. Electroderbyn – Y Dyn Trydan

Un o'r galluoedd mutant bywyd go iawn mwyaf syfrdanol yw electroderbyniad, y gallu i synhwyro a thrin meysydd trydanol. Cymerwch achos James Wanjohi, a adwaenir fel y “Dyn Trydan”.

Mae gan Wanjohi allu rhyfedd i ddargludo trydan drwy ei gorff heb deimlo poen na dioddef niwed. Gall wrthsefyll ceryntau foltedd uchel a hyd yn oed bweru offer trydanol gan ddefnyddio dwylo noeth.

2. Cof swreal

Mae gan rai unigolion gof rhyfeddol sy'n mynd ymhell y tu hwnt i alluoedd dynol cyffredin. Yn cael eu hadnabod fel meistri mnemonig, gall yr unigolion hyn gofio llawer iawn o wybodaeth gyda chywirdeb eithriadol.

Enghraifft nodedig yw Kim Peek, yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’r ffilm “Rain Man”. Er gwaethaf cael ei eni gydaYn ddifrifol dan anfantais feddyliol, roedd gan Peek gof anhygoel a gallai ddwyn i gof gynnwys dros 12,000 o lyfrau.

Gweld hefyd: Y 7 proffesiwn hyn yw'r lleiaf cystadleuol yn y farchnad swyddi

3. Dwysedd Esgyrn – The Real Life Wolverine

Mae gan Wolverine, cymeriad poblogaidd yn y bydysawd X-Men, allu rhyfeddol i adfywio ac mae ganddo esgyrn wedi'u gorchuddio ag adamantiwm. Mewn bywyd go iawn, mae yna unigolion â dwysedd esgyrn hynod o uchel, sy'n gwneud eu hesgyrn yn sylweddol gryfach na rhai'r person cyffredin.

Achos sy'n sefyll allan yw un Lizzie Velasquez, sydd â chlefyd genetig prin sy'n atal eich corff rhag cronni braster. Mae'r cyflwr hwn hefyd yn rhoi cryfder rhyfeddol i'ch esgyrn, gan eich gwneud bron yn imiwn i doriadau.

4. Grym ecoleoli

Collodd Daniel Kish, 53, y golwg yn ei lygaid pan oedd y ddau wedi tynnu yn ystod brwydr plentyndod gyda chanser y retina. Fodd bynnag, mae wedi datblygu clyw mor gywir fel y gall reidio ei feic mewn traffig prysur, dringo coed, mynd i wersylla ar ei ben ei hun, a dawnsio'n hylif. Ei “uwch-bŵer” yw adlais.

Gan ddefnyddio'r dechneg clicio tafod, mae Kish yn gwrando'n astud wrth i sain adlamu oddi ar wrthrychau amgylchynol a dychwelyd i'w glustiau ar wahanol gyfeintiau.

Ystlumod, dolffiniaid a morfilod beluga hefyd yn defnyddio techneg debyg, a elwir yn biosonar, i gyfeiriadu eu hunain yn y cefnfor. Mae Kish mor fedruswrth symud o gwmpas defnyddio ecoleoli y mae pobl ddall eraill yn eich llogi i'w helpu i symud o gwmpas.

Gweld hefyd: Bydd y 3 Arwydd Sidydd hyn yn Lwcus Mewn Cariad ym mis Tachwedd

5. Y Spider-Man o Ffrainc

Efallai y byddwch chi'n meddwl mai'r unig ffordd i gael pwerau Spider-Man yw trwy gael brathiad pry cop ymbelydrol, ond mae Alain Robert, sef y "French Spider-Man", yn profi fel arall. Yn 54, mae'n enwog am ei gampau beiddgar o ddringo trefol.

Heb unrhyw offer diogelwch i'w amddiffyn rhag codymau, mae Robert yn herio disgyrchiant trwy ddringo'r awyr aml-stori yng ngolau dydd eang. Ymhlith ei gampau trawiadol, mae wedi dringo Tŵr Eiffel, yr Empire State Building, tŵr Sgwâr Canada, y Petronas Towers ym Malaysia a Gwesty’r Four Seasons yn Hong Kong.

Er nad yw dringo trefol yn dechnegol anghyfreithlon , Mae Robert wedi cael ei arestio dros 100 o weithiau am dresmasu a niwsans cyhoeddus. Cafodd ei gadw yn y ddalfa yn ddiweddar ar ôl dringo’n llwyddiannus ar gonscraper Tŵr Heron yn Llundain, sy’n drawiadol 230 metr o uchder ac sydd â 46 llawr.

Er gwaethaf fflyrtio â marwolaeth gyda phob dringfa ar adeilad llithrig a mawreddog, mae Robert yn cael cysur yn y ffaith ei fod yn dilyn ei angerdd ac yn defnyddio ei “uwchbwerau” i wneud hynny.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.